MAWI.DIET

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin reguluje działanie internetowego sklepu znajdującego się pod adresem mawi.diet.

§1. Postanowienia ogólne.

Definicje zwrotów i pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
1. Administrator Danych Osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca MAWI Wiktoria Mazur, z siedzibą w Gosławice 13, 33-122 Gosławice, NIP: 8733293864. Adres reklamacyjny – MAWI Wiktoria Mazur REKLAMACJE, Gosławice 13, 33-122 Gosławice, e-mail: mawiwydawnictwo@gmail.pl.
2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.mawi.eu w zakładce dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy produktów i ich kosztów;
3. Dane kontaktowe – MAWI Wiktoria Mazur, z siedzibą w Gosławice 13, 33-122 Gosławice, NIP: 8733293864, email: mawiwydawnictwo@gmail.com
4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
5. Dane wrażliwe – dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
6. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.mawi.diet w zakładce dostawa
7. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa;
8. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie;
9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
10. Klient-konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupi bezpośrednio związanego z jej działalnością, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego;
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;
14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem mawi.diet w zakładce płatności,
15. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: www.mawi.diet w zakładce polityka prywatności,
16. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka)
17. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodność z umową) lub wadą prawną kupionego produktu;
18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mawi.eu, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie;
20. Sprzedający – MAWI Wiktoria Mazur, z siedzibą w Gosławice 13, 33-122 Gosławice, NIP: 8733293864, KONTO BANKOWE: 86 1140 2004 0000 3502 8444 4571
21. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (w przypadku Konsumentów) i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (w przypadku Kupujących);
23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
– nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
24. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
26. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego MAWI WIKTORIA MAZUR, Gosławice 13, 33-122 Gosławice.
27. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§2. Warunki ogólne.

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium krajów Unii Europejskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z kodeksem cywilnym, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
– potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
-dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu MAWI, należy je wszystkie wyłączyć.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
12. Kupujący zobowiązany jest do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia.

1. Zamówienia za pomocą strony internetowej www.mawi.diet można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
– dodanie do koszyka produktu;
– wybór rodzaju dostawy;
– wybór rodzaju płatności;
– wybór miejsca wydania rzeczy;
– złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem lub Klientem-Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument lub Klient-Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Płatności są obsługiwane przez „Stripe” z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, California 94080, US,
6. Zawarcie umowy z Klientem lub Klientem-Konsumentem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta lub Klienta-Konsumenta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
7. Realizacja zamówienia Klienta lub Klienta-Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta lub Klienta-Konsumenta na koncie Sprzedającego.
8. Realizacja zamówienia Klienta lub Klienta-Konsumenta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4. Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni z zastrzeżeniem punktu 14 Regulaminu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient-Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta-Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru, oraz w którym Klient-Konsument wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta-Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Klient-Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.mawi.diet zakładka Zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument lub Klient-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument lub Klient-Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
9. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z prawem konsumenckim.
10. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zwróci Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument lub Klient-Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi dodatkowych kosztów.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, od momentu spełnienia świadczenia, tj. ich dostarczenia oraz przy jednoczesnym spełnieniu poniższych założeń:
– poinformowaniu Klienta-konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjęciu tego do wiadomości przez Klienta-Konsumenta,
– przekazaniu Klientowi-Konsumentowi przez Sprzedającego potwierdzenia otrzymania zgody dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w okolicznościach, które powodować będą utratę prawa odstąpienia.
8) jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5. Reklamacje.

1. Postanowienia ogólne.
1) Sprzedawca ponosi wobec Klienta-Konsumenta odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2) Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.
3) Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
4) Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
5) Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Klienci-konsumenci.
1)Towary
a) w przypadku braku zgodności towaru z umową, Klient-konsument ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta,
b) sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy,
c) na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Klient-konsument może w każdym przypadku żądać:
– wymiany towaru
– naprawy towaru
d) dodatkowo, Klient-konsument może złożyć oświadczenie o:
– obniżeniu ceny,
– odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy:
— sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
— sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
— brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
— brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
— z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
1. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Klient-konsument powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Klienta-konsumenta towar na swój koszt.
2. Klient-konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Klient-konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres 35-211 Rzeszów, Reja 13. Sprzedawca zwraca Klientowi-konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
4. Sprzedawca zwraca Klientowi-konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1) W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, za zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jak jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
a) adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
b) miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.
6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności MAWI.

§7. Postanowienia końcowe.

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin Sklepu na stronie www.mawi.eu W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument lub Klient-Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument lub Klient-Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Scroll to Top